1. Doel. Vlaamse Academici Mechelen (VAM ) hecht veel belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als General Data Protection Regulation – GDPR).

2. Gegevens. VAM vraagt niet méér gegevens dan nodig en bewaart de gegevens niet langer dan vereist.  VAM verzamelt geen persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, maar enkel voor de doeleinden die u zelf opgeeft, zoals het ontvangen van e-mails over de activiteiten of andere initiatieven van VAM.  Al onze nieuwsbrieven bevatten een uitschrijf-link.

3. Cookies. De website van VAM gebruikt cookies.  Ze bevatten technische informatie om beter met uw browser te communiceren. Voor het optimaal gebruik van deze website op uw computer, tablet of Smartphone accepteert u best deze cookies. Onze cookies slaan geen persoonlijke informatie op zoals uw naam, adres of betaaldetails. Ze maken het wel mogelijk om uw bezoek te linken met uw account als u ingelogd bent.  Als u dit liever niet hebt  kan u dit vermijden door de cookies van deze site te blokkeren in uw browser.

4. Delen van persoonsgegevens.  Uw gegevens blijven vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op een andere wijze bekendgemaakt aan derden.

5. Beheer en beveiliging. De persoonsgegevens worden bij VAM  opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor de personen die wij hiertoe hebben gemachtigd. VAM draagt er zorg voor dat via de website geen ongewenste of schadelijke software (spyware, adware enz.) uw computer bereikt.

6. Juistheid. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u opgeeft.  VAM  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het opgeven van onjuiste gegevens.

7. Recht op inzage, correctie en verwijdering.  U heeft te allen tijde recht op:

  • een verzoek tot inzage of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens
  • een verzoek tot rectificatie van uw persoonsgegevens
  • een verzoek tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • een verzoek tot de algehele verwijdering van uw persoonsgegevens
  • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u bezorgen via de kanalen vermeld in punt 10 van deze privacyverklaring.

8. Koppelingen naar derden. VAM is niet verantwoordelijk en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-respecteren van de privacy door websites waar de VAM website mogelijk naar verwijst.

9. Aanpassingen. Deze privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken.  Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kan u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacyverklaring aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens.

10. Contact. VAM kan op volgende manieren worden gecontacteerd :

Vlaamse Academici Mechelen
Koningin Astridlaan 16
2800   Mechelen

Tel: 0498/53 79 66
E-mail: vam@vamechelen.be
Datum: 30/04/2018

Disclaimer

Algemeen. Deze website (www.vamechelen.be) wordt beheerd door de Vlaamse Academici Mechelen, verder “VAM” genoemd. Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, dewelke hieronder worden beschreven. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.
Gebruik. VAM streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt op risico van de bezoeker. Ondanks het feit dat VAM de zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan VAM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. VAM kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (a) het gebruik van andere bezoekers stoort, (b) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (c) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Intellectuele eigendomsrechten. VAM, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VAM, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
On line communicatie. Berichten die u stuurt aan VAM per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. VAM adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail te sturen.
Wijzigingen. VAM behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Uitsluiting van aansprakelijkheid. VAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt VAM geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (b) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan VAM wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (d) de werking of onbeschikbaarheid van deze website, (e) misbruik van deze website (f) het verlies van gegevens, (g) downloading of gebruik van gegevens die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
Uw registratie. Voor sommige diensten aangeboden op de websites van VAM wordt de bezoeker ertoe uitgenodigd om zijn persoonsgegevens mee te delen. De bezoeker gaat uitdrukkelijk akkoord om: (a) correcte, accurate en actuele informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier en om (b) deze informatie bij eventuele wijzigingen te actualiseren.
VAM behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de registratie en de gevraagde dienst(en) te schorsen of te weigeren.